Klubbens vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Navnet er Fuglebakken KFUM Århus og hjemsted er Århus Kommune.

Klubben er medlem af KFUMs Idrætsforbund i Danmark og er tilsluttet Dansk Boldspil Union(DBU), Jydsk Boldspil Union(JBU) og Dansk Idrætsforbund(DIF) og er som sådan forpligtet på de heraf afledte love og bestemmelser.

Turneringsnavnet er Fuglebakken.

§2 Formål

Stk. 1: at udbrede interessen for fodbold.

Stk. 2: at virke for idrætsungdommens oplysning og udvikling, herunder forkynde det kristne evangelium på den Danske Folkekirkes grund.

§3 Medlemskab

Stk. 1.:Som medlem kan optages enhver, der vil respektere de fastsatte love..

Stk. 2: Indmeldelse gælder minimum 6 måneder. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere.

Stk. 3: Generalforsamlingen fastsætter kontingentsatser.

§4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 15. april med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg
  7. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens  hjemmeside.

Forslag, der behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen finder sted.

Stk. 3. Til generalforsamlingen har normalt kun medlemmer adgang, men gæster kan inviteres.

Stk. 4. Stemmeberettiget og valgberettiget er alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret har desuden forældre eller værge til medlemmer under 16 år, når medlemmet ikke er i kontingentrestance.

Stk. 5. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Til vedtagelse af nye vedtægter eller til ændring af de bestående kræves ¾ majoritet. Opløsning eller udmeldelse af KFUMs Idrætsforbund kræver ligeledes ¾ majoritet. Ved beregning af ¾ majoritet tæller alene afgivne ja og nej stemmer, dog kan §9, stk. 4 ikke ændres frem til 31. december 2017.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 1/5 af de betalende medlemmer udtrykker ønske derom over for bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, kravet er fremført.

Stk. 7. Der skal føres skriftlig protokol ved afholdelse af generalforsamlingen.

§5 Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Valg til bestyrelsen gælder for en periode af 2 år, for suppleanter dog kun 1 år.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær særskilt. Ungdomsrepræsentant  og seniorrepræsentant udpeges.

Formand – valg på lige årstal

Sekretær – valg på ulige årstal

Kasserer – valg på lige årstal

Ungdomsrepræsentant  – udpeges

Seniorrepræsentant – udpeges

Endvidere vælges 2 suppleanter, der hvis en enig bestyrelsen ønsker det, kan deltage i bestyrelsens arbejde og tildeles stemmeret, hvis en enig bestyrelse beslutter det. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

§6 Bestyrelsens opgaver og virke

Stk. 1. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er mødt.

Stk. 6. Der skal føres skriftlig protokol for alle bestyrelsesmøder.

§7 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§8 Kontingent

Stk. 1. Medlemmer betaler det til enhver tid gældende kontingent fastsat af generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingent betales forud efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser.

Stk. 3. Bestyrelsen kan dispensere fra de fastsatte bestemmelser i særlige tilfælde.

Stk. 4. Hvis et medlem skylder kontingent, og det på trods af påkrav herom ikke betaler det skyldige beløb inden en nærmere fastsat frist, skal det pågældende medlem udelukkes og kan ikke optages på ny, før det skyldige beløb er betalt.

§9 Økonomi.

Stk. 1. Ved stiftelsen, der er en fusion af KFUMs Boldklub, Århus og Idrætsforeningen

Hasle-Fuglebakkens fodboldafdeling sammenlægges passiver og aktiver for de to parter.

Stk. 2. Regnskabsåret løber fra 1.1 til 31.12. Årsregnskaberne skal indeholde driftsregnskab og status.  regnskab skal godkendes af bestyrelsen inden forelæggelse for generalforsamlingen.

Stk. 3. Regnskab revideres af en revisor valgt på generalforsamlingen.

Stk. 4. Der betales bidrag pr. medlem, der anvender anlæg på Jernaldervej til IHF Hovedforening, der går til betaling for drift af det klubhus som benyttes på Jernaldervej  7, der ejes af IHF Hovedforeningen. Bidrag fastsættes årligt af IHF Hovedforening.

Nærværende §4, stk. 5 kan ikke ændres før 31. december 2017 medmindre IHF Hovedforening ønsker det og er således ikke omfattet af §4, stk. 5 omkring mulighed for vedtægtsændringer  før efter 31. december 2017.

§10 Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller  tilskudsmodtagerne har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom.

Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysnings-

loven. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§11 Opløsning 
Stk. 1. Bestemmelse om opløsning skal vedtages på generalforsamlingen, hvortil kræves at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Stk. 2. Ved opløsning deles aktiver og passiver forholdsmæssigt svarende til det forhold, der var gældende for de to parter ved stiftelsen.

Hold fordeles på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 3. Såfremt opløsningen samtidig er ophør tilfalder midler henholdsvis KFUMs Idrætsforbund i Danmark og IHF Hovedforeningen i henhold til den forholdsmæssige fordeling ved stiftelsen

§12 Fortolkning

Fortolkning af disse vedtægter afgøres i tvivlstilfælde af Danmarks Idrætsforbund. Senest ændret på generalforsamlingen 23. februar 2010, hvor bestyrelsens sammensætning blev ændret fra 7 medlemmer til 5 medlemmer.