Generalforsamling søndag d. 24/2/19 kl. 14.

Fuglebakken KFUM Århus afholder generalforsamling søndag d. 24/2/19 kl. 14, i klubhuset på Højlyngen.

Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg: På valg er Næstformand og Kasserer, begge genopstiller.
7. Eventuelt​: §5 ønskes ændret til
§5 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. Valg til bestyrelsen gælder for en periode af 2 år. For suppleanter dog kun 1 år.
Stk. 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Heraf vælges på generalforsamlingen formand, næstformand, kasserer og to suppleanter. Formand – valg på lige årstal. Næstformand – valg på ulige årstal. Kasserer – valg på ulige årstal.Suppleanter vælges hvert år. Endvidere udpeges af den valgte bestyrelse 2 menige medlemmer, der kan deltage i bestyrelsens arbejde og tildeles stemmeret. Menige medlemmer udpeges for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Forslag, der behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen finder sted.

100.000 kr. til kunstgræsbanen!

Fuglebakken KFUM Aarhus har netop modtaget en positiv melding fra fra UngiAarhus VEST, Børn og Unge – Aarhus Kommune. Her vil man gennem Frydenlundspuljen støtte klubbens ambitioner om en kunstgræsbane med 100.000 kr.

Læs mere